Ataskaitų ir kitų dokumentų teikimo grafikas ir formos

 

EIL. NR. VEIKLOS PAVADINIMAS

 

TERMINO DATA ATSAKINGAS ASMUO
1. Visuomenės sveikatos priežiūros metinis veiklos planas švietimo įstaigoje

Įsakymas 

Forma

 

Kasmet iki sausio 21 d.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose

2. Mėnesio veiklos planas (švietimų įstaigų)

Įsakymas

Forma

 

 

25 mėnesio diena, (suderintas su ugdymo )  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose

3. Visuomenės sveikatos ugdymo ir mokymo registracijos žurnalas (Mėnesio veiklos ataskaita)

Įsakymas

Forma

5 mėnesio dieną Visi specialistai
4. Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita (Nr. 41-1 forma)

Forma

41 forma (su formulėmis)

Kiekvieno ketvirčio, paskutinę mėnesio dieną

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, kiti Biuro specialistai
5. Vaikų sergamumas užkrečiamomis ligomis Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 5 d. (kai yra užsikrėtimo atvejų), metinę – iki sausio 31 d

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
6. Veiklos vertinimo išvada

Forma

Iki einamųjų metų kovo 1 d. Visi Biuro darbuotojai
7. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas

Forma

Įsakymas

Ne rečiau

1k./2 sav.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
8. Mokinių sąrašas, kuriems yra taikoma ASPĮ specialistų rekomendacijos

Formos

Lydraštis-ASPI-1.1.

1 priedas. ASPI

 

Pateikti mokyklos vadovui iki einamųjų metų spalio 1 d.  ir vėliau pagal poreikį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
8.1 Išvados ir siūlymai dėl mokinių sveikatos būklės

Formos

Lydraštis-VS-speciaisto-2.1.

2 priedas

 

 

 

 

 

ne rečiau kaip 2 kartus per metus, suderinus su mokyklos administracija.

8.2 Bendravimo su mokyklos mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apskaitos žurnalas

Formos

8.3 Mokyklos aplinkoje sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatai

B18-VS-rizikos-veiksniu-vertinimas-ir-stebesena įsakymas

B1-8-priedas-1

B1-8-priedas-2

B1-8-priedas-3

8.4 Sužalojimų, kurių neapima moksleivių atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai, registracijos žurnalas

Formos

9. Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje darbo laiko grafikas

 

Įsakymas ir forma

Per tris darbo dienas įsidarbinus arba pasikeitus darbo krūviui Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose

 

10. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamų mokymų dalyvių sąrašas

 

Forma

Pildomas organizuojant sveikatinimo renginius ar kitus užsiėmimus. Forma naudojama visais atvejais, išskyrus atvejus, kai dalyvių sąrašo speciali  formą nustatyta teisės aktuose, masinių renginių metu ar dėl kitų svarbių priežasčių, kai dalyvių sąrašo sudarymui nėra galimybių. Visi darbuotojai
11. Ataskaita už nuotoliniu būdu atliktas užduotis

Forma

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojams dirbantiems nuotoliniu būdu ne vėliau kaip iki einamosios dienos 18 valandos pateikti ataskaitą už nuotoliniu būdu atliktas užduotis, per DVS „Kontora“ D1 registrą.  Visi darbuotojai
12. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ir ,,Čiulpinukų” užsakymo forma

Forma

Pildoma, esant poreikiui  Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
13. Sutikimo dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos organizuojamuose stiprinančio fizinio aktyvumo mokymuose forma

Forma

Pildoma, kai vyksta sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo mokymai  Visi visuomenės sveikatos  specialistai, vykdantys sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo veiklas
14. Sutikimas dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokymuose (vaikams)

 Forma

Pildoma, kai vyksta sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo mokymai  Visi visuomenės sveikatos  specialistai, vykdantys sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo veiklas
Skip to content