Savižudybių prevencija, intervencija ir postvencija

Savižudybių prevencija, intervencija ir postvencija

 

Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktais duomenimis, kasmet pasaulyje nusižudo daugiau kaip 700 tūkst. žmonių, dar daugiau žmonių bando nusižudyti. Savižudybė gali įvykti bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Kiekviena mirtis ir bandymas žudytis skaudžiai paliečia šeimą, draugus, bendruomenę ir šalį.

Lietuvoje savižudybių skaičius per pastaruosius 10 m. sumažėjo beveik dvigubai. Tačiau nepaisant stabilaus Lietuvos savižudybių rodiklio mažėjimo, jis vis dar išlieka aukštesnis nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis, kuris 2020 m. buvo 10,25 atvejų / 100 tūkst. gyventojų, o Lietuvos rodiklis 2020 m. buvo dvigubai didesnis – 21,7 atvejai. Vyrų savižudybių skaičius tendencingai mažėjo kasmet, tačiau jis vis tiek išlieka 4 kartus didesnis negu moterų.

Nacionaliniame savižudybių prevencijos 2023–2026 metų plane, numatytos įvairios priemonės, kurias pasitelkiant siekiama, kad 2030 m. Lietuvoje savižudybių būtų ne daugiau 13 atvejų / 100 tūkst. gyventojų. Remiantis 2022 m. duomenimis buvo 18,6 atvejų / 100 tūkst. gyventojų. Vienas iš plano tikslų yra skatinti atpažinti savižudybės grėsmę ir gebėti rekomenduoti pagalbą savivaldybės lygiu.

Lietuvoje siekiant stipresnės ir koordinuotos savižudybių prevencijos savivaldos lygmeniu 2024-01-12 LR Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą Nr. V-32, kuriuo buvo patvirtintas Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašas (toliau—tvarkos aprašas), kurio tikslas mažinti savižudybių ir mėginimų žudytis atvejų skaičių ir su savižudybėmis, mėginimais žudytis susijusius neigiamus padarinius, tikslingai planuojant ir vykdant savižudybių prevenciją savivaldybėse.

Savižudybių prevencijos koordinatorius yra asmuo, atsakingas už savižudybių prevencijos koordinavimą savivaldybėje, reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmo iniciavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tobulinimą. Atkreiptinas dėmesys, jog koordinatoriaus pareigybė yra svarbi naujovė nacionaliniu lygmeniu, nes gali kurti pozityvius pokyčius savivaldybėse savižudybių prevencijos srityje.

Pagrindiniai koordinatoriaus tikslai:

  1. Pasirengti tinkamai reaguoti į savižudybių ir mėginimų žudytis atvejus (užtikrinti bendradarbiavimą su statutinių ir skubiosios pagalbos tarnybų, psichikos sveikatos, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, švietimo, kultūros, žiniasklaidos, socialinių paslaugų, globos įstaigų, dienos centrų atstovais, kitomis institucijomis, dirbančiomis ir susiduriančiomis su savižudybės grėsme, ir kitomis savivaldybėmis).
  2. Organizuoti pagalbą po mėginimo žudytis ir (arba) savižudybės įvykio (nukreipti asmenis arba jų grupes, organizacijas tikslinei pagalbai, pasiūlyti pagalbą nusižudžiusiojo asmens artimiesiems, nes jie yra didesnėje savižudybės rizikoje).
  3. Didinti specialistų kompetencijas ir teikti metodinę pagalbą (vertinti specialistų mokymų savižudybių prevencijos tema poreikį; organizuoti mokymus, dalytis turima metodine medžiaga su kitais specialistais).
  4. Šviesti visuomenę (organizuoti renginius, informacines kompanijas arba dalyvauti jose, žiniasklaidos atstovus informuoti apie atsakingą informacijos apie įvykusią savižudybę skelbimą).
  5. Vykdyti stebėseną (inicijuoti tyrimus, stebėti statistikos tendencijas, stebėti reagavimo į savižudybę algoritmo stebėseną ir kt.)

 

 

Dėl platesnės informacijos kreiptis

El. paštu info@silutessveikata.lt arba greta.erce@silutessveikata.lt

Tel. +370 612 60760 

Skip to content