Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Šiuose nemokamuose mokymuose gali dalyvauti visos Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos. Mokymai teikiami mokyklų mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams.

Mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos. Tvarkaraščiai derinami individualiai su kiekviena ugdymo įstaiga.

Tikslinė grupė – 8 –  12 darbuotojai vienoje grupėje.

Trumpai apie užsiėmimus. Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo metu su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariami nuotoliniai mokymai, komanda atsako į šių mokymų metu grupei iškilusius klausimus. Taip pat aptariamas planas: prireikus jis atnaujinamas, įtraukiant kitas grupei aktualias problemas. Planas papildomas susitariant dėl vienai problemai nagrinėti skiriamo laiko (konsultacijų skaičiaus), konsultacijų metu taikytinų metodų ir kt. Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda. 

Pažymėjimai. Pasibaigus mokymams, mokyklai ir grupės nariams išduodami dalyvavimo mokymuose pažymėjimai.

Plačiau apie mokymus ir jų vykdymo tvarką bei eigą galite pasidomėti paspaudus šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac/asr

Norėdami registruotis ir dalyvauti mokymuose rašykite el. paštu info@silutessveikata.lt 

Skip to content