DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖ

SKELBIMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo data: 2023-08-16
Skelbimas galioja iki: 2023-08-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 13.00 PABD
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2418.00 Eur
Darbo vieta (miestas): Šilutė
Informacija apie įstaigą: Daugiau informacijos apie įstaigą galite rasti čia www.silutessveikata.lt arba Facebook profiliyje @SilutesVSB
Pareigybės aprašymas:


ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) direktoriaus pavaduotojo pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pavaldumas – Biuro direktoriui.

II. TIKSLAS

4. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros planavimą ir įgyvendinimo organizavimą, vykdyti visuomenės sveikatos sistemos analizes, bei visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Visuomenės sveikatos stiprinimas;
6. Personalo valdymas;
7. Viešųjų pirkimų koordinavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Reikalavimai išsilavinimui: turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo visuomenės sveikatos srityje patirtį.
9. Turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas įr įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
10. Mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus.
11. Turėti administracinio darbo sveikatos priežiūros paslaugų srityse patirties.
12. Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
13. Žinoti, suprasti ir gebėti:
13.1.visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo, mokinių sveikatos priežiūros
organizavimo pagrindus;
13.2. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus;
13.3. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones;
13.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;
13.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
13.6. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
13.7. dirbti kompiuteriu (Word, Excel, gebėti naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema);
13.8. vertinti ir organizuoti sveikatos priežiūros specialistų veiklą;
13.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
13.10. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, nepažeidžiant profesinės etikos, deontologijos normų.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOJO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

14. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
14.2. sprendžia visus klausimus pagal jam suteiktas teises;
14.3. teikia Biuro direktoriui pasiūlymus svarstant ar sudarant Biuro strateginius ir metinius planus dėl naujų veiklų vykdymo;
14.4. atstovauja Biurą veiklos vykdymo klausimais savo kompetencijos ribose;
14.5. inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su rėmėjais, įvairiomis organizacijomis, kitų įstaigų atstovais;
14.6. inicijuoja sveikatinimo projektų (programų) rengimą, rengia paraiškas;
14.7. bendradarbiauja visuomenės sveikatos klausimais su socialiniais partneriais;
14.8. teikia siūlymus Biuro direktoriui dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei ir įvairioms organizacijoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
14.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas;
14.10. tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
14.11. vykdo viešųjų pirkimų kontrolę;
14.12. koordinuoja pavaldžių darbuotojų veiklą;
14.13. tiesiogiai aptarnauja pacientus, veda jiems mokymus, pagal turimas licencijas ar kitus leidimus;
14.14. rengia metinius ir mėnesinius veiklos plano, kitų ataskaitų projektus;
14.15. pavaduoja Biuro direktorių atostogų, nedarbingumo ir kitais, teisės aktų nustatytais atvejais.
15. Direktoriaus pavaduotojui pavaldūs darbuotojai pagal įstaigos valdymo struktūros schemą.

VI. ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

16. Pavaduotojas atsako už:
16.1. laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;
16.2. savo pareigų, numatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
16.3. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
16.4. turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą;
16.5. direktoriaus pavestų užduočių vykdymą;
16.6. komercinių paslapčių saugojimą.
17. Pavaduotojas turi teisę:
17.1. turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas;
17.2. reikalauti aprūpinimo reikiamu inventoriumi, įranga nustatytoms funkcijoms atlikti;
17.3. atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
17.4. gauti darbui reikalingą informaciją;
17.5. kelti savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
18. Atskaitomybė: šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus visuomenės sveikatos biuro direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Skip to content